Pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas


Vaiko gerovės komisijos veikla 2017 m.



SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO, MOKYTOJO PADĖJĖJO VEIKLA:


Specialioji pedagogė, logopedė Idilija Labenskienė.

Specialioji pedagogė

TIKSLAS: Didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą; teikti specialiąją konsultacinę pagalbą mokytojams, tėvams.

FUNKCIJOS:
• Teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių mokymosi sutrikimų, bendrųjų mokymosi sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų.
• Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
• Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas.
• Ruošia rekomendacijas mokytojams dėl optimalių mokymo būdų ir metodų taikymo pamokoje specialiųjų poreikių mokiniams.
• Konsultuoja tėvus.
• Kaupia mokomąją-koreguojamąją medžiagą sutrikusioms funkcijoms lavinti.
• Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete arba bendroje klasėje pamokų metu.
• Teikia individualią (1 mokinys), pogrupinę (2–4 mokiniai), grupinę (5–8 mokiniai) pagalbą mokiniams.
• Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
• Bendradarbiauja su mokytojais, administracija.
• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
• Bendradarbiauja su Šiaulių rajono pedagogine psichologine tarnyba, mokyklų specialiaisiais pedagogais.


Logopedė

TIKSLAS: Šalinti ir koreguoti mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus; užtikrinti pilnavertį vaiko asmenybės vystymąsi.

FUNKCIJOS:
• Visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą).
• Nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti.
• Konsultuoja tėvus ir mokytojus, sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos plėtojimo programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą aktualiais kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų klausimais.
• Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokytojais.
• Sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio tyrimo duomenis, juos gretina, analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis.
• Veda individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas po pamokų.
• Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį.

Specialiojo pedagogo, logopedo vedamų pratybų tvarkaraštis 2016–2017 m. m.


Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, kalbos tyrimas ir įvertinimas, pratybų vedimas: (27 valandos).

Netiesioginis darbas su mokiniais: darbų planavimas; programų rengimas; pasirengimas pratyboms; pagalba mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas;metodinė pagalba mokytojams, tėvams,jų konsultavimas specialijų poreikių vaikų ugdymo klausimais; darbas Vaiko gerovės komisijos veikloje; darbas mokyklos tarybos veikloje ir kitose komisijose, konsultacijos PPT ir kt.: (3valandos – konsultacijos, 4.30 valandos – kita veikla).

Kontaktiniai duomenys:
E. paštas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mokytojo padėjėja: Lina Vaitkienė

E. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas - padėti ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje.

  • padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):
  • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu.
  • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
  • bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
  • padeda mokytojoms ugdomojoje veikloje, dirbančioms su vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;
  • pavaduoja pradinių klasių mokytojas išvykus į renginius, seminarus, ypatingą dėmesį skiria suteikti pagalbą ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių, didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme.


   Mokytojo padėjėjo tvarkaraštis
 2017–2018 m. m.

   8.00 – 12.30 darbas ikimokyklinio ugdymo grupėje
   12.30 – 13.00 pietūs
   13.00 – 16.00 darbas pamokų ruošos kabinete
   (pagalba atliekant namų darbus, dokumentų tvarkymas)

   
 

 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ INDRĖ PETRYLAITĖ

 

SAUSIO MĖNUO

Lankstinukai  „Trys būdai padedantys kovoti su gripu“

Lankstinukai „Atsparumas antibiotikams“

Stendas „Kas yra gripas?“

Stendas „Kovok su gripu!

Paskaita „Berniukų lytinio švietimo pamokėlė“ (7-10 kl.) lektorius J. Mažonis

VASARIO MĖNUO

Pamoka „Neblaivus ir pavojingas“ (girtumo akiniai)(7-10 kl.)

Stendas „Tarptautinė ligonio diena“

KOVO MĖNUO

Pamoka „Maitinkis sveikai“ (magnetinių maisto produktų lenta) (PUG, 2-4kl.)

Pamoka „Graži šypsena – sveiki dantys“ (PUG kl.)

Pamoka „Rankų plovimo technika“ (mikrobų krepšys) (1-4 kl.)

Stendas „Pasaulinė burnos sveikatos diena“

Stendas „Pasaulinė vandens diena“

Pamoka „Dabar madoje – be tabako burnoje“ (6-10 kl.)

Paskaita „Žalingų įpročių prevencija“ (7-10 kl.) lektorius A. Šiukšta

Pamoka „Asmens higienos priemonės“  (1-10 kl.)

BALANDŽIO MĖNUO

Stendas „Pasaulinė triukšmo suvokimo diena“

Paskaita „Tai ko mergaitės nenori klausti, bet turėtų žinoti “ (6-10 kl.)

Paskaita „ Berniukų asmens higiena “ (6-10 kl.)

GEGUŽĖS MĖNUO

Filmas „Žalingų įpročių prevencija “ (7-10 kl.)

Mokinių plakatai „ Jau dabar madoje – be tabako burnoje!“ (8-9 kl.)

Stendas „Pasaulinė rankų higienos diena “

Stendas „ Judėjimo sveikatos labui diena“

BIRŽELIO MĖNUO

Stendas „Vaiko sauga “

Stenas „Pirmoji pagalba susižeidus“


Darbo laikas
:

Kiekvieną savaitės penktadienį nuo  8.00 val.  iki 16.55 val. 



Kontaktai

Melioratorių g. 17, Drąsučiai
Kuršėnų kaimiškoji sen.
LT-81106 Šiaulių r.
Kodas 190059565
Tel. (8 41) 37 62 24
E. paštas  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Svetainę sukūrė ir administruoja informacinių technologijų
mokytoja Audronė Sirvydienė

 

JoomShaper